English   

Новини

                     
ЕЛИТКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001- 1323-С01/ 20.06.2016 г. с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛИТКОМ “ ООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 944 116,00 лева, като от тях 660 881,20 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР.
Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

Процедура за избор на изпълнител "Избор с публична покана"