English   

измервателни уреди за SAT TV

 
SM-3500 Satellite Finder Meter With Real TimeSpectrum Analyzer

Технически данни\                                                              Цена: 810 лв     

представяне  на уреда в списание TELESATELLIT